Paper title:
  A Turning Point in the History of Ottoman Architecture: Fossati Brothers

DOI:
https://doi.org/10.4316/CC.2023.02.01
Published in:
Issue 2 (Vol. 29) / 2023
Publishing date:
2023-11-01
Pages:
241–262
Author(s):
Ayşe Kökcü
Abstract:
The Ottoman architectural change, which occurred between the Tulip Era and the Tanzimat period (1718–1839) and was shaped by both conventional and novel styles attempting to follow Western influence, reflects the country's shifting political and cultural landscape. The change in the Ottomans’ perception of social and intellectual taste caused the architectural understanding to move away from the classical building styles. Although the Ottomans tried to train their own architects to implement the new building styles, attempts to meet the current need were made by foreign architects who received architectural education in Europe. The main figures of the new process, in which other foreign architects also took part, are the Fossati brothers. For the first time in the Ottoman Empire, after the Tanzimat, a team of foreign architects had the opportunity to undertake uninterrupted and successful works, leading to the subsequent employment of other foreign architects. This tradition, which started with the Fossati brothers in the Ottoman Empire, continued for about a century until the 1930s. In the study, an explanation of both the contributions of the Fossati brothers to the history of Ottoman architecture and the reason why they were the first representatives of a new era is proposed. In this regard, the history of the Ottoman architecture, deviating from the classical understanding and turning to a Western style, will be briefly mentioned. In addition, the buildings they constructed in Istanbul will be surveyed and their contribution to the architectural face of the city will be expressed.
Keywords:
Ottoman Architecture, History of Science, Fossati brothers, Western style, Tanzimat Era.
References:
1. Akyürek Göksun, Tanzimat Döneminde Mimarlığın Değişen Bilgisi: Fenn-i Mimari, Gazeteler ve Diğerleri [Changing Knowledge of Architecture in the Tanzimat Era: Fenn-i Mimari, Newspapers and Others], in “Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi”, Vol. 2009, No. 13, pp. 93-120.
2. Can Cengiz, İstanbul’da 19. Yüzyıl Batılı ve Levanten Mimarların Yapıları ve Koruma Sorunları [Buildings and Conservation Problems of 19th Century Western and Levantine Architects in Istanbul], PhD Thesis, Yıldız Technical University, 1993.
3. Doğan Sema, Sultan Abdülmecid Döneminde İstanbul-Ayasofya Camii’ndeki Onarımlar ve Çalışmaları Aktaran Belgeler [Documents Describing the Repairs and Works in the Istanbul-Hagia Sophia Mosque during the Sultan Abdulmecid Era], in “Bilig”, No. 49, 2009, pp. 1-34.
4. Eldem Edhem, Ayasofya: Kilise, Cami, Abide, Müze, Simge [Hagia Sophia: Church, Mosque, Monument, Museum, Icon], in “Toplumsal Tarih”, No. 254, 2015, pp. 76-85.
5. Ergin Osman Nuri Türk Maarif Tarihi [Turkish Education History], Vol. 1-2, İstanbul, Kültür Yayınları, 1977.
6. Ergin Osman Nuri, Şehirciliğin Tarihi İnkişâfı [Historical Development of Urbanism], İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsü Neşriyatı, 1936.
7. Ertuğrul Alidost, XIX. Yüzyılda Osmanlı’da Ortaya Çıkan Farklı Yapı Tipleri [Different Building Types Emerging in the Ottoman Empire in the 19th Century], in “Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi”, Vol. 7, 2009, No. 13, pp. 293-312.
8. Eyice Semavi, Ayasofya’da Abdülmecid’in Mozaik Tuğrası [Abdulmecid’s Mosaic Tugra in Hagia Sophia], in Ayasofya Yıllığı [Hagia Sophia Yearbook], 2014, pp. 49-56.
9. Eyice Semavi, Gaspare Fossati Trajano, in İslam Ansiklopedisi, Vol. 13, 1996, pp. 170-173.
10. Eyice Semavi, Giuseppe Fossati, in İstanbul Ansiklopedisi, Vol. 2, No. 161, 1971, p. 5823.
11. Freely John, A History of Ottoman Architecture, Boston, Wit Press., 2011.
12. Giray Kıymet, Osmanlı’da Batılılaşma Döneminin Dinamikleri [Dynamics of the Westernization Period in the Ottoman Empire], in Arkeoloji ve Sanat Tarihi Osmanlı’da Batılılaşma Döneminin Dinamikleri Tarihsel Çerçeve. Toplum ve Kültür, Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2009.
13. İhsanoğlu Ekmeleddin, Osmanlı Bilim Mirası, Vol. 1, İstanbul, YKY, 2017.
14. Moltke von Helmuth, Moltke’nin Türk Mektupları [Moltke’s Turkish Letters], İstanbul, Yükselen Matbaası, 1969.
15. Morkoç Selen B., A Study of Ottoman Narratives on Architecture: Text, Context and Hermeneutics, Bethesda, Dublin and Palo Alto, Academia Press, 2010.
16. Mülayim Selçuk, Sinan ve Çağı [Sinan and His Age], İstanbul, Marmara Üniversitesi Yayınları, 1989.
17. Özcan Koray, Tanzimat’ın Reformları: Türk İmar Sisteminin Kuruluş Sürecinde Erken Planlama Deneyimleri (1839-1908) [Reforms of the Tanzimat: Early Planning Experiences in the Establishment of the Turkish Zoning System (1839–1908)], in “Osmanlı Bilimi Araştırmaları”, Vol. 7, 2006, No. 2, pp. 149-180.
18. Özlü Nilay, Fossati Biraderler [Fossati Brothers], in Türk Mimarisinde İz Bırakanlar, Ankara, Afşar Matbaacılık, 2015, pp. 61-75.
19. Özyalvaç Ali Naci, El-Kâşî’nin “Miftâh El-Hisâb” Adlı Eseri ve 16. Yüzyıl Osmanlı Yapılarında Kemer Biçimlenişleri Üzerine Bir İnceleme [A Study on El-Kâşî's “Miftâh El-Hisâb” and Arch Formation in 16th Century Ottoman Buildings], in II. Türkiye Lisansüstü Çalışmaları Kongresi - Bildiriler Kitabı V, 2013, pp. 1221-1237.
20. Palumbo Isabella, 19. Yüzyıl Türkiye’sinden bir Kozmopolit Gaspare Fossati, İki Dünya Arasında bir “Kılavuz” (1837-1858) [Gaspare Fossati, a Cosmopolitan from 19th Century Turkey, A "Guideline" Between Two Worlds (1837–1858)], in “Harp ve Sulh Avrupa ve Osmanlılar” [War and Peace Europe and the Ottomans], https://books.openedition.org/ifeagd/1658
21. Salbacak Salih, 19. Yüzyılda Pera Bölgesinin Mimari Gelişimi ve Alman Sarayı [Architectural Development of the Pera Region and the German Palace in the 19th Century], in “IJSHS”, Vol. 1, 2017, No. 1, pp. 111-120.
22. Turan Şerafeddin, Osmanlı Teşkilâtında Hassa Mimarları [Hassa Architects in the Ottoman Organization], in “Tarih Araştırmaları Dergisi”, Vol. 1, 1963, No. 1, pp. 159-200.
23. Tuztaşı Uğur & Aşkun İlgi Yüce, Klasik Dönemden Batılılaşmaya Osmanlı Mimarlığında İdealleştirme Olgusu ve Batı Mimarlığıyla Olan Mukayesesi [The Concept of Idealization in Ottoman Architecture from Classical Period to Westernization and Its Comparison with Western Architecture], in “Osmanlı Araştırmaları”, Vol. 38, 2011, pp. 213-235.
24. Yazıcı Nurcan, Osmanlılarda Mimarlık Kurumunun Evrimi ve Tanzimat Dönemi Mimarlık Ortamı [The Evolution of the Architectural Institution in the Ottomans and the Architectural Environment of the Tanzimat Period], PhD Thesis, Mimar Sinan Fine Arts University, 2007.