Paper title:
  Polish Research on Bukovina
DOI:
https://doi.org/10.4316/CC.2019.02.003
Published in:
Issue 2 (Vol. 25) / 2019
Publishing date:
2019-12-31
Pages:
287-304
Author(s):
Krzysztof Nowak
Abstract:
The article is dedicated to the presentation of Polish historical, ethnological, linguistic and sociological, generally interdisciplinary scientific research of the Bukovina region, separated from Moldova after 1774. For political reasons, these studies could start as fully professional, after the fall of communism, when obstacles to accessing Romanian and Ukrainian archives and travelling from Poland to both sides of Bukovina disappeared. The article describes the reasons for Poles’ interest in Bukovina, which results from the multiculturalism of the region and the phenomenon of tolerance. The starting point for the research was the Polish minority in Bukovina, which migrated to this region like other ethnic groups after 1774. Currently, the topics best approached by Poles are referring to the dialect of Poles in Bukovina, the culture and identity of the Polish Highlanders in Romanian Bukovina and re-migration from Bukovina in Poland, migration and political history of Poles in Bukovina. An important role in the research of Bukovina by Poles is also played by the folklore festivals in Jastrowie, Poland and the “Polish Culture Days” in Suceava, Romania. Unfortunately, there is little professional Polish research on problems not related to the Polish minority.
Keywords:
Polish research, Borderlands, Bukovina, Poles, Historiography, Romania, Ukraine.
References:
1. E. Biedrzycki, Historia Polaków na Bukowinie [The History of Poles in Bukovina], Kraków, 1973.
2. Czadecka ojcowizna [Czadca’s Fatherland], ed. K. Nowak, Lublin, 2000.
3. K. Feleszko, Bukowina moja miłość. Język polski na Bukowinie Karpackiej do 1945 ro-ku [Bukovina, My Love. Polish Language in Carpathian Bukovina up to 1945] , vol. 1, ed. A. Żor, Warszawa, 2002.
4. S. Gogolewski, Polska gwara trójjęzycznej wsi Kaczyki w Rumunii [Polish Dialect of the Trilingual Village of Cacica in Romania], Wrocław, 1972.
5. J. Górecki, Świadomość regionalna Polaków na Bukowinie [Regional Awareness of Poles in Bukovina], Kraków, 2007.
6. E. Kłosek, Świadomość etniczna i kultura społeczności polskiej we wsiach Bukowiny rumuńskiej [Ethnic Awareness and culture of the Polish community in the Villages of Romanian Bukovina], Wrocław, 2005.
7. E. Kocój, Świątynie, postacie, ikony. Malowane cerkwie i monastyry Bukowiny Połu-dniowej w wyobrażeniach rumuńskich [Temples, Characters, Icons: Painted Churches and Monasteries of South Bukovina in Romanian Images], Kraków, 2006.
8. H. Krasowska, Górale polscy na Bukowinie karpackiej. Studium socjolingwistyczne i leksykalne [Polish Highlanders in the Carpathian Bukovina. Socio-Linguistic and Lexical Study], Warszawa, 2006.
9. H. Krasowska, Słownik górali polskich na Bukowinie [Dictionary of Polish High-landers in Bukovina], Warszawa, 2008.
10. H. Krasowska, M. Pokrzyńska, L. A. Suchomłynow, Świadectwo zanikającego dzie-dzictwa. Mowa polska na Bukowinie. Rumunia-Ukraina [A Testimony to a Vanishing Heritage. The Polish Language of Bukovina. Romania-Ukraine], Warszawa, 2018.
11. K. Nowak, Polsko-rumuńskie konferencje w Suczawie (1999–2017). Kształtowanie się ważnego forum polsko-rumuńskiej wymiany myśli naukowej [Polish-Romanian Conferences in Suceava (1999–2017). Formation of an Important Forum for the Polish-Romanian Exchange of Scientific idea], „Balcanica Posnanensia”, 2017, vol. XXIV, p. 171-195.
12. M. Pokrzyńska, Bukowińczycy w Polsce. Socjologiczne studium rozwoju wspólnoty regionalnej [Bukovinians in Poland. A Sociological Study on the Regional Community Development], Zielona Góra, 2010.
13. K. Stempel-Gancarczyk, Procesy zanikania języka na podstawie badań gwar polskich na Bukowinie rumuńskiej [The Processes of Disappearing of the Language, based on research regarding Polish dialects in Romanian Bukovina], Doctoral thesis, Warszawa, 2019.